Agilt ledarskap i dagens värld

I dagens moderna värld, och i den snabbt föränderliga miljö våra företag fungerar i, är det en enorm utmaning att skapa och underhålla en blomstrande organisation, oavsett organisationens storlek. Det har alltid varit nödvändigt och viktigt för ledare att förstå företagsverksamheten väl, trots att det idag finns många nya utmaningar runt omkring oss. Organisationerna måste vara anpassningsbara, innovativa och engagerande för människor. För att vara framgångsrik som ledare i den nya omgivningen behöver du inte bara lära dig mycket nytt hela tiden, utan också försöka lägga bakom dig saker. Man måste hänga med, så att säga. Det finns nya och annorlunda beteenden, färdigheter och verktyg som behövs för att vårda framgångsrika team och organisationer, och det är här som agilt ledarskap kan göra en meningsfull inverkan.

Vi rekommenderar: Utbildning i agilt ledarskap

Vad är agilt ledarskap?

Begreppet ”agilt ledarskap” består av två nyckeltermer: agilt och ledarskap.

Agil är ett adjektiv, inte ett verb. Det är inte något du gör, genomför eller distribuerar: det är snarare något du är. Det är en egenskap hos ett system, oavsett om det gäller en individ, ett team eller en hel organisation. Det finns en orsak till att ordet exemplifieras hos idrottare: att vara smidig handlar om flexibilitet och förmågan att reagera snabbt på oförutsedda omständigheter.

Enligt Oxford-lexikonet definieras ledarskap som ”handlingen att leda en grupp människor eller en organisation”. Ur detta perspektiv är ledarskap inte kopplat till en formell roll, och det är inte heller något människor antingen föds med eller inte föds med. Alla är vi ledare och följare i olika sammanhang. Ledarskap är helt enkelt en förmåga att bygga och skapa.

Agilt ledarskap är förmågan att vara flexibel, använda sig av olika förhållningssätt och approacher samt att kunna anpassa sig till kontexter, olika sammanhang och situationer där olika människor är involverade. Eftersom kontexten, sammanhangen, förväntningarna och relationerna är viktiga, finns det inga ledarskapsbeteenden som i sig är positiva eller negativa. Snarare finns det ledarskapsbeteenden som är mer eller mindre lämpliga i olika sammanhang.

Agilt ledarskap handlar om förmågan att förstå omständigheterna och att kunna adaptera sitt beteende så att det stämmer överens med (är koherent) vad den grupp människor du leder i ett specifikt sammanhang känner sig bekväma med. Inkoherent (osammanhängande) beteende är sådant beteende som inte är till hjälp i en specifik situation och som kan uppfattas negativt i den givna kulturella kontexten. Detta är anledningen till att agilt ledarskap är användbart hos alla organisationer (inte bara agila organisationer) som vill lyckas och klara sig i dagens värld. 

Koherent vs inkoherent ledarskap

På samma sätt som en idrottare behöver behärska flera tekniker för att vara riktigt flexibel, måste även en sann agil ledare behärska flera ledarskapsstilar för att kunna anpassa och anamma den ledarskapsstil som bäst passar det specifika sammanhanget. Detta är en ganska stor utmaning, eftersom var och en av oss känner sig mer bekväm med en eller två specifika ledarskapsstilar och i allmänhet tycker att andra sätt att agera är svårare att behärska. Om du inte utövar de ledarskapsstilar du är mindre bekväm med är risken för ett osammanhängande ledarskap mycket hög, vilket kan vara mer skadligt än du tror.

I min coaching karriär har jag observerat följande mönster många gånger: Människor i en given organisation är vana vid att bli tillsagda vad de ska göra. De har lärt sig att vara bekväma med det, eftersom de belönas för att följa direktiv. Se det så här… En dag kommer ledaren in och säger: ”Nu är vi agila, så dags att självorganisera och göra det ni tycker är lämpligast”. Människorna stirrar på varandra och undrar vad detta kan betyda och tänker ”snälla berätta bara vad vi ska göra så gör vi det”.

Detta är ett exempel på osammanhängande (inkoherent) ledarskap. Den resulterande frustrationen och missnöjet kallas motiverande skuld (eng. Motivational Debt). Även om ett specifikt ledarskapsbeteende verkar lämpligt för en viss situation måste det också passa in på de kulturella förväntningarna hos de inblandade människorna. Om det inte gör det kommer det med stor sannolikhet att orsaka en negativ känslomässig reaktion och potentiellt öka motivationsskulden (eng. Motivational Debt). I vissa fall kan påverkan vara så allvarlig att människor bestämmer sig för att lämna jobbet. Vad som kallas “Great Resignation”, som alla företag bevittnat mellan 2020 och 2022 är ett bra exempel på vad som kan hända på grund av osammanhängande ledarskap.

Så även om det är sant att agila organisationer är uppbyggda av autonoma och självstyrande team, kan denna förändring inte knuffas på människor över en natt. Individer och team måste vägledas (över tid) till att bli mer autonoma och agila, genom att anpassa ledarskapet och arbetsmiljön iterativt och inkrementellt, med fokus på att göra människor till den bästa versionen av sig själva.

 

Läs mera om detta ämne i vår fullständiga guide gällande Agilt Ledarskap (in English)

 

Följande Certified Agile Leadership utbildningar (CAL E+O+T)