Hur man blir produktägare

By Don't Panic

Produktägare är länken mellan kunder, intressenter och utvecklingsteamet och spelar en avgörande roll när det gäller att snabbt leverera konkurrenskraftiga produkter till marknaden. En bra produkt som gör kunden nöjd är kärnan i varje framgångsrikt företag, så det är inte konstigt att de som ansvarar för att utveckla bra produkter är eftertraktade. Den här artikeln ger dig en översikt över hur du blir produktägare och går igenom de färdigheter, egenskaper, certifiering och steg som krävs för den här resan.

Vad är en produktägare?

Produktägarens ansvarsområden är omfattande och kan skilja sig åt mellan organisationer. 

Enligt Scrumguiden är produktägaren ansvarig för att maximera värdet av den produkt som är resultatet av Scrumteamets arbete. Hur det görs kan variera en hel del mellan organisationer, Scrumteam och individer.

Att vara produktägare kan med andra ord oftast sammanfattas med att vara ansvarig för att maximera produktens värde. För att vi lättare ska kunna förstå vad en produktägare är bör vi börja med produktägarens ansvarsområden. 

Produktägarens ansvarsområden

För att maximera värdet av en produkt och kunna avgöra vad som behöver utvecklas, arbetar produktägare nära kunderna.

De bör alltid fråga sig “Hur kan vi leverera mest värde härnäst?” 

Därför har produktägaren en mängd olika ansvarsområden som bidrar till att skapa kundvärde. Det här inkluderar att: 

  • utveckla och tydligt kommunicera produktmålet
  • skapa och tydligt kommunicera elementen i produktbackloggen 
  • skapa en ordning mellan elementen i produktbackloggen
  • säkerställa att produktbackloggen är transparent, synlig och förstådd. 

Att vara ansvarig innebär inte nödvändigtvis att produktägaren behöver utföra alla aktiviteter själv, de kan också delegera ansvaret helt eller delvis men ytterst är de ansvariga för resultatet.

Produktägaren samarbetar nära kunderna och andra intressenter för att verkligen förstå deras behov. Utifrån detta formulerar produktägare element i backloggen som reflekterar värde för kunderna. Produktägaren ser till att produktbackloggen har en ordning och är synlig för Scrumteamet och intressenterna.

För att uppfylla alla dessa ansvarsområden behöver en produktägare ha fullt ägarskap över produkten vilket inkluderar alla beslut som krävs för att uppfylla kundens behov. Det är därför som “produktägaren är en person och inte en kommitté” som Scrumguiden konstaterar. En enda person kan säkerställa en sammanhängande produktstrategi som är i linje med produktens vision och mål. Dessutom är beslutsfattandet snabbare.

För att en produktägare ska lyckas måste alla i företaget respektera deras beslut. Innehållet och ordningen i produktbackloggen, samt själva produktinkrementet som man inspekterar vid sprintgranskningen, ger en inblick i hur besluten har tagits. 

Lär dig mer om produktägarskap i vår  onlinekurs

Grundläggande produktägandeskap

Denna kurs är utformad för att hjälpa dig att förstå vad produktägarskap är och de viktigaste delarna i en agil ansats till produktledning. Du kommer att lära dig de grundläggande verktygen och metoderna för att kunna bli en effektiv produktägare och förbättra dina färdigheter inom ett flertal områden från att visionering och strategi till att förstå användarbehov, samarbeta med intressenter och hantera en framväxande produktbacklogg.

Produktägare jämfört med produktchef

För att visa skillnaderna mellan en produktchef och en produktägare ska vi först titta på vad begreppen kommer ifrån.

Innan Scrum introducerades sköttes uppgifter som hade att göra med marknadsundersökning, planering och kravhantering oftast av produktchefen. För att kunna leverera produkten tog en projektledare hand om den redan specificerade utvecklingen och leveransen inom projektets omfattning, tidsram och kostnad tills den var klar.

Till skillnad från det är rollen som produktägare mycket nyare och kom fram i och med Scrumramverket under mitten av 1990-talet. I en agil miljö är produktrelaterade roller utformade för att samarbeta med ett utvecklingsteam och sätta användarnas och interna intressenters behov i fokus, vilket är kopplat till produktägarrollen.

En annan anledning till att det finns två begrepp grundar sig i hur organisationer har anammat Scrum. Många organisationer som har tagit till sig Scrum verkar utanför kontexten av produktutveckling och kommersiella mjukvaruprodukter och har därför ingen projektledningsgrupp. Genom att erbjuda en roll som produktägare till personer från affärsenheten som redan ligger nära produktägarens ansvarsområden i Scrum och genom att ge dem rätt utbildning och coachning kan organisationen börja använda Scrum utan att behöva etablera en produktledningsgrupp.

Dessutom betonar begreppet “produktägare” vikten av respekt och befogenhet för personen som ansvarar för produkten. Särskilt i en agil miljö där teammedlemmar och intressenter kontinuerligt arbetar med produktval och där gott samarbete är nyckeln. 

Sammanfattningsvis kan man på ett förenklat sätt tänka på en produktägare som en agil produktchef, en person som använder sig av agila värderingar, principer och metoder och som är ansvarig för det värde en produkt ger. 

Produktägare jämfört med projektledare

För att skilja på rollerna produktägare och projektledare behöver vi fokusera på skillnaderna mellan en produkt och ett projekt: 

  • Projekt har ett specifikt start- och slutdatum. Projektledaren fokuserar på att hålla sig inom ramarna för omfattning, kostnad och att nå en deadline. 
  • Produkter har en livscykel och slutar inte vid projektets slut. Produkter utvecklas kontinuerligt och kan behöva uppfylla flera kunders behov. Under produktens livslängd måste man hantera en mycket större mängd uppgifter och risker.

Därför innefattar produktägarskap en rad aktiviteter som i grunden är väldigt annorlunda. Projektledning, även om det är viktigt, kan vara en aspekt av framgångsrikt produktägarskap. 

Är det stressigt att vara produktägare?

Att vara produktägare kan vara en utmanande roll men du får mycket tillbaka. Produktägaren har möjlighet att forma och styra en produkts utveckling från början med en strategisk vision, till att hantera leveranserna och följa upp resultatet, men med stor makt följer stort ansvar. 

Kundcentrerad produktutveckling drivs av syfte och mening, det gör att den ofta skapar mycket drivkraft och motivation vilket i sin tur gör både dig och ditt team nöjda. 

Förutom den här motivationsfaktorn kan rollen som produktägare också ha vissa fallgropar. Stressnivån för en produktägare kan variera beroende på dessa faktorer:

Ansvar: Produktägarens ansvar kräver en mängd olika färdigheter för att täcka nyckeluppgifter som till exempel att prioritera produktbackloggen, kommunicera med Scrumteamet och bestämma produkt- och sprintmål. Dessa ansvarsområden kräver konstant uppmärksamhet och ett kontinuerligt beslutsfattande.

Kommunikation med intressenter: För att balansera behov och förväntningar från olika intressenter, kunder, ledning och utvecklingsteam behöver en produktägare vara duktig på att kommunicera och förhandla.

Osäkerhet: När man utvecklar en ny produkt kommer man som produktägare att behöva fatta beslut fast man inte har all information, och dessutom i en miljö med mycket osäkerhet. De behöver ofta även hantera oklarheter i kundens önskemål.

Hantera förändring: en snabb föränderlig miljö kräver snabba beslut samt flexibilitet och anpassningsförmåga. Snabba förändringar och osäkerhet inför framtiden kan göra att produktägare känner sig stressade när de försöker planera och förbereda sig.

Stressnivåer påverkas kraftigt av arbetsmiljön, teamdynamiken och en persons förmågan att hantera stress. Färdigheter som effektiv tidshantering, förmåga att delegera och goda kommunikationsfärdigheter kan underlätta för produktägaren som då istället kan fokusera på det som är viktigast: kundens behov och en bra produkt.

Hur man blir produktägare

För att bli en bra produktägare behöver du en kombination av relevanta färdigheter, erfarenhet och en vilja att ständigt fortsätta lära dig. Produktledningsexperten Roman Pichler framhäver att, produktägare behöver både hårda och mjuka färdigheter för att kunna definiera strategin för produkten, skapa en roadmap som är genomförbar och prioritera produktbackloggen samt att kommunicera, hantera olika intressen och fatta beslut. I sin bok Product Mastery tillägger Geoff Watts, “Agil produktledning kräver tid, erfarenhet, magkänsla, självförtroende, ödmjukhet, självständighet och samarbetsfärdigheter bland annat.” 

Låt oss titta närmare på de steg du behöver ta för att bli produktägare.

Steg 1: Förstå rollen som produktägare

Kvalifikationer som produktägare. 

För att förstå rollen som produktägare bör det första steget vara att utbilda sig i den grundläggande teorin bakom rollen. Vår onlinekurs Product Ownership Foundations är ett utmärkt sätt att lära sig om de mest relevanta aspekterna av att vara en produktägare. 

En virtuell kurs eller en kurs på plats som leder till en Certified Scrum Product Owner certifiering är ett mycket viktigt steg. Denna kurs ger en djupare förståelse för Scrumramverket, produktägarens roll och ansvarsområden, samt grundläggande kunskap som tekniker för prioritering.

Lär dig från andra produktägare 

Att gå en utbildning räcker inte alltid för att kunna omsätta den nyvunna kunskapen i praktiken, du behöver även skaffa dig erfarenhet. Ett bra nästa steg är att ta rygg på erfarna produktägare, se vad de gör och lära sig av dem. Individuell coachning bidrar också till att stärka överföringen av kunskap och att lättare kunna tillämpa den rent praktiskt i din egen miljö.

Steg 2: Bygg erfarenhet

När du har fått lite praktisk erfarenhet kommer du att känna dig tryggare med att testa och utvärdera nya metoder och tekniker. För att bredda och fördjupa dina färdigheter ytterligare kan kurser som Advanced Certified Scrum Product Owner vara ett bra nästa steg. Öppna klasser ger även bra möjligheter att utbyta erfarenheter med andra produktägare.

Utöver det är olika onlinegrupper och evenemang bra sätt att lära av andra, ta en titt på vår Linkedingrupp.

Steg 3: Sluta aldrig att lära dig och att experimentera

Man kan bara få erfarenheter genom att öva. Se till att kontinuerligt vässa dina kunskaper och hålla dig uppdaterad med senaste trenderna i branschen. Är du bara beslutsam och engagerad så kommer du att fortsätta utvecklas.

Karriärsväg för produktägare

Karriärsvägen för en produktägare kan variera beroende på individuella ambitioner och organisationsstrukturen. Produktägarens roll som den beskrivs i Scrumguiden omfattar inte hierarkiska karriärvägar. Därför är en produktägares karriär mer inriktad på mängden praktiskt erfarenhet. En del företag med en traditionell hierarki kan ha junior-, mellan- och seniornivåer för att återspeglar de olika graderna av erfarenhet.

Vissa produktägare specialiserar sig inom specifika branscher eller verksamhetsområden, vilket kan ha stor påverkan på deras karriärvägar. Ska man lyckas som produktägare är det avgörande att man kontinuerligt investerar i att lära sig och hålla sig uppdaterad med nya trender i branschen.

Slutsats

Rollen som produktägare är mycket viktig för att skapa konkurrenskraftiga och kundcentrerade produkter på marknaden som ger nöjda kunder. Genom att gå utbildningar för produktägare kan du ta de första stegen mot att bli produktägare. Genom att förbättra dina färdigheter och hålla dig uppdaterad med de senaste branschtrenderna får du mer och mer erfarenhet som produktägare. För mer erfarna produktägare kan mentorskap vara ett bra sätt att bredda och utveckla relevanta färdigheter. På ett eller annat sätt: att vara en produktägare innebär att kontinuerligt lära sig, experimentera och bygga upp erfarenheter genom hela livet.